+420 777005566

Stavební pozemky živanice - nerad

Vážení klienti. Máme pro Vás výborné zprávy. Celé dílo je pravomocně zkolaudováno ( komunikace, veřejné osvětlení, voda, kanalizace), ČEZ konečně vybral firmu, která provede zasíťování ( ELRO Czech s.r.o. ), která zasíťování pozemků zbuduje v termínu od 4.1.2021 do 18.1.2021. Poté tato firma bude připojovat celou novou lokalitu na nový rozvaděč, cca 500 m výkopů ( max. termín předání a kolaudace 04/2021). Máme přislíbeno, že bude vlastníkům pozemků umožňeň tzv. staveništní proud, pro případ výstavby v termínu dřívějším, než bude elektřina a připojení předáno a kolaudováno pro ČEZ.

Dovolujeme si Vám nabídnout 16 nových, plně zasíťovaných stavebních parcel, které se budují v obci Nerad/Živanice.

Schválené regulativy výstavby:

 • novostavby či budoucí přestavby musí respektovat urbanistickou strukturu, výškovou hladinu okolní zástavby a architektonický charakter původní zástavby
 • stavební čára hlavní hmoty RD v rozmezí 6 až 7 metrů od hrany pozemku
 • před stavební čáru možno umístit doplňkové stavby typu garáž, sklad, tyto se mohou umístit na uliční čáru, budou jednopodlažní max. výšky 4,5 m, střecha plochá, nebo šikmá. Pultová střecha se nepřipouští
 • minimální vzdálenost hlavní hmoty RD od hranic sousedních pozemků 3,5m
 • minimální vzdálenost doplňkové stavby od hranic sousedních pozemků 2m
 • zastavěná plocha pozemků určených pro výstavbu RD je 134,5 m2 – zastavěná plocha je souhrnem ploch stavby hlavní RD, staveb doplňkových k RD a zpevněných ploch; plochy ze zatravňovacích dlaždic se do zastavěné plochy nezapočítávají pouze vpřípadě, že nebudou zastřešeny
 • hlavní hmota rodinného domu: přízemí s obytným podkrovím
 • sklon střešní roviny 25° - 45°, max. výška hřebene 8,0 m od ±0,000d. Štíty rodinných domů budou orientovány směrem k příjezdové komunikaci. Tzn orientace hřebene střechy stavby rodinného domu je definována kolmo na příjezdovou komunikaci.e. půdorys obdélník - poměr stran min. 1:1,4; je přípustný i tvar „L“, kdy musí být 6/9 zachováno umístění hlavní hmoty štítem do uliční fronty a podélnost bude převládat nad 50% plochy půdorysu objektu (včetně), nelze umístit hlavní hmotu RD podélně (rovnoběžně) s komunikací
 • střecha – sedlová, jiné tvary střeh (jako polovalbová, valbová, pultová a plochá) nejsou přípustné
 • bude respektovat charakter tradiční venkovské zástavby
 • stavby rodinných domů budou realizovány jako jednopodlažní s obytným podkrovím krytým sedlovou střechou. Stavby s plochou střechou nejsou přípustné. Stavby s podkrovím bez využití obytnými místnostmi jsou přípustné s podmínkou zachování výšek atik a hřebene odpovídající obytnému podkroví.
 • výstavba dvojdomů či řadových domů se nepřipouští
 • oplocení a uliční oplocení maximální výšky 1,8m, plné oplocení není přístupné, oplocení směrem do volné krajiny max. 1,6m v případě plného plotu
 • podél vodního toku bude ponechán nezaplocený pruh šířky 6m

Návrhy umístění domů na obrázku níže jsou pouze oriantační!

Budoucí stavba RD spadá do kategorie staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, u které postačí ohlášení stavebnímu úřadu.

 

Aktuální stav prodeje pozemků a ceník:

Pozemek č.
 Výměra (m2)
 Cena vč. DPH
 Stav prodeje
 SO 01
 1003,63
   Rezervováno
 SO 02
 620,65

 Rezervováno
 SO 03
 600
Rezervováno
 SO 04
 600
 Rezervováno
 SO 05
 620,65    Rezervováno
 SO 06
 994
 Rezervováno
 SO 07
 1000,9   Rezervováno
 SO 08
 620,65
 Rezervováno
 SO 09
 600   Rezervováno
 SO 10
 600    Rezervováno
 SO 11
 620,65   Rezervováno
 SO 12
 1390,2
 Rezervováno
 SO 13
 1000
Rezervováno
 SO 14
 960    Rezervováno
 SO 15
 960
Rezervováno
 SO 16
 1000   Rezervováno